1
Продукти

Правила на Кампания за лоялни клиени „Подарък за рожден ден”


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА


Кампанията за лоялни клиенти „Подарък за рожден ден” се организира от „Филипс България” ЕООД, ЕИК 040448997, със седалище и адрес на управление: 1766 София, район „Младост“, ж.к. „Мадост 4“, Бизнес парк София №1, сграда 12Б, ет. 3, уебсайт: http://www.philips.bg/, наричано по-долу още Организитор и/или Philips.

Партньор на кампанията е "Технополис България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, Околовръстен път 265 Хипермаркет Технополис,
ЕИК 130858590.

 

Кампанията ще се проведе в съответствие с тези Правила, като Организаторът си запазва правото да променя Правилата по всяко време. Всички промени, направени в настоящите Правила, са предмет на изменение и/или допълнение, което ще бъде публикувано на уебсайта www.philips.bg най-малко 24 (двадесет и четири) часа преди датата, на която промяната влиза в сила. С промените в Правилата Организаторът може включително да удължи или намали периода на Кампанията, както и да прекрати провеждането ѝ. В случай на намаляване периода на Кампанията или нейното прекратяване Организаторът не дължи на участниците никакво обезщетение и не поема отговорност за уведомяване на участниците относно промените, стига те да бъдат публикувани на сайта.

 

Никакво изменение не може да доведе до обратно действие и всички участници с генериран до момента на промяната код ще могат да се възползват от вече получените права.


РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОД И МЯСТО НА КАМПАНИЯТА


Кампанията се организира и продължава от 00:00 часа на 13.01.2020 г. до 23:59 часа на 30.06.2020 г.

 

Кампанията важи само за регистрирани потребители в MyPhilips, които са дали своето изрично съгласие да получават информация на своя имейл за продукти, услуги и промоции на Philips и са попълнили данни за своята рожденна дата.


РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


В кампанията имат право да участват всички регистрирали се в MyPhilips потребители, които отговарят на следните условия:

 

1. Посочили са по желание рождената си дата и имейл адрес

 

2. Дали са изричното си съгласие да получават информация на своя имейл за продукти, услуги и промоции на Philips.

 

3. Посочили са своята рождена дата и са дали изричното си съгласие да получават информация на своя имейл за продукти, услуги и промоции на Philips най – малко 5 дни преди нейното настъпване.

 

Служителите на Организатора или на компаниите, които са оторизирани да извършват дейности, свързани с кампанията, съпрузи, съпруги и роднини от първа степен (родители, деца) на служителите на горепосочените компании не могат да участват в тази Кампания, дори и да отговарят на гореспоменатите условия.


РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА


Всички лица, отговарящи на условията за участие в Кампанията, ще получат на посочения и предоставен ни от тях имейл адрес, автоматично генериран от системата код за 10% отстъпка като подарък за рождения им ден.

 

Кодът се изпраща в срок от пет дни считано от датата , на която регистрираният потребител е придобил право на участие при изпълнение на условията по Раздел 3 ( т. е. посочил е по желание рождената си дата и имейл адрес и е дал изрично съгласие да получава информация на своя имейл за продукти, услуги и промоции на Philips), ако рожденият ден на потребителя настъпва поне пет дни след датата на придобиване правото на участие. Чрез посочения код, с валидност до последният календарен ден на следващият календарен месец от момента на получаването му от съответния лоялен клиент (като срокът за валидност на кода може да бъде удължен или намален по преценка на Организатора, за което всеки участник ще бъде уведомен по гореспоменатия начин), всеки участник ще може да закупи САМО ЕДИН продукт на Philips от категориите: кафеавтомати, уреди за готвене, тостери, блендери, миксери, прахосмукачки, парни центрове, ютии и уреди за гладене с пара, пречистватели и овлажнители за въздух, тримери, самобръсначки и машинки за подстригване, преси, маши и сешоари коса, епилатори и фотоепилатори, електрически четки за зъби и уреди за устна хигиена  с 10 % отстъпка САМО от онлайн-магазина на "Технополис България" ЕАД, с ЕИК 130858590, който се намира на следния интернет адрес: www.technopolis.bg.

 

Начинът на ползване на отстъпката предполага въвеждане на получения код в изрично обособено за тази цел поле на сайта на „Teхнополис България ЕАД“ при закупуване на съответния продукт на Philips. На всеки участващ в кампанията потребител ще бъде генериран различен код, с възможност за еднократно ползване. След еднократното му ползване или изтичане срока на валидност, кодът губи действието си/деактивира се автоматично и не може да послужи за закупуване на друг продукт на Philips с 10 ℅ отстъпка.  
„Кодът е валиден до 30 календарни дни след датата на получаване. Ако при покупка поставите повече от един продукт в кошницата, то кодът ще бъде приложен автоматично за отстъпка от цената на продукта с най-ниска цена в кошницата


РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ НА PHILIPS, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА


Продуктите / гамата от продукти, които са обект на кампанията е цялата гама продукти на Philips, от категориите: кафеавтомати, уреди за готвене, тостери, блендери, миксери, прахосмукачки, парни центрове, ютии и уреди за гладене с пара, пречистватели и овлажнители за въздух, тримери, самобръсначки и машинки за подстригване, преси, маши и сешоари коса, епилатори и фотоепилатори, електрически четки за зъби и уреди за устна хигиена,
които могат да бъдат открити в онлайн-магазина на www.technopolis.bg  с
ЕИК
130858590, на интернет адрес: www.technopolis.bg.


Кампанията НЕ включва продукти от категориите Звук и Визия, Автомобили и Осветление.

Организаторът си запазва правото да променя списъка с продукти, обект на кампанията, без да е необходимо предварително уведомление на участниците. Към всеки участващ в Кампанията продукт в сайта нa „Teхнополис България ЕАД“ ще фигурира поле с възможност за въвеждане на генерирания код. При евентуално изключване на даден продукт от Кампанията, полето за код ще бъде отстранено/деактивирано. 


РАЗДЕЛ 6. ГРЕШКИ, НЕОБХОДИМИ РЕКЛАМНИ КОМУНИКАЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


Организаторът няма да носи отговорност за възникването на някоя от следните ситуации:

- Невъзможността за достъп до уеб страницата за регистрацията на потребителя по причини, независими от Организатора.

- Организаторът не носи отговорност за неспазването от страна на участниците на каквито и да е условия или на който и да е срок, посочен в условията на Кампанията.

При неправилно въведен код нито Организаторът, нито неговият партньор „Teхнополис България ЕАД“ носят отговорност в случай, че отстъпката не бъде получена от потребителя.

Полученият код може да се преотстъпва на трети лица. След като бъде използван се деактивира и Организаторът не носи отговорност към съответния участник в кампанията.

 

Организаторът и неговият партньор имат право да предприемат всички необходими мерки в случай на измама или опит за измама, както и в случай на злоупотреба или други факти или опити, които биха могли да повлияят на имиджа на Организатора и/или на „Teхнополис България ЕАД“.

Организаторът и неговият партньор „Teхнополис България ЕАД“ си запазват правото да откажат на потребителите достъп до някои или всички функции на уеб страниците, свързани с или приравнени към действието, както и да ограничат обработката на регистрация или да я изтрият, заедно със свързания акаунт, в случай на съмнение за измама от потребителите чрез действия или бездействия на персонаж или потенциална измама във връзка с използването на ползи / печалби, предоставени чрез уеб страницата чрез използване на невярна информация / самоличност или от акаунти, различни от личните на потребителя, промяна или достъп до информацията от уеб страниците или компютърни системи, чрез вмъкване или манипулиране на вредни скриптове или които имат ефект на вредни действия или бездействия, промяна на изходния код на страницата, както и всякакви други видове действия или бездействия с измамен характер или които включват компютърни фалшификации, притежаващи инструменти за подправяне на стойност и достъп до, прихващане, нарушаване или промяна на компютърната цялост или системи за данни или информация, извършване на незаконни операции с незаконни устройства или програми или ако те имат поведение, което накърнява интересите на Организатора или на неговият партньор или правилното действие. Измамни опити за множество регистрации в уеб платформата също се считат за измамни опити или действия с цел получаване на по-голям брой кодове за отстъпка в Кампанията за лоялни клиенти „Отстъпка за рожден ден”. Ако бъдат идентифицирани лица, които са повлияли, измамили или получили повече от един брой кодове, Организаторът и неговият партньор „Teхнополис България ЕАД“, имат право да поискат наказателното преследване от компетентните органи и / или в съда на съответните лица въз основа на съществуващите доказателства.


РАЗДЕЛ 7. ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО


Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Кампанията и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

 

Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на разбирателство чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

 

Настоящите правила влизат в сила от датата, на която са обявени на сайта philips.bg.


РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


По отношение на Защитата на личните данни се прилагат правилата от бележката за поверителност, качени на интернет страницата на Организатора : https://www.philips.bg/, както и конкретните правила, изложени по-долу.

  Участието в Кампанията е доброволно. Включвайки се в Кампанията, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора. Включвайки се в Кампанията участникът заявява, че е запознат с Бележката за поверителност на Philips, публикувана на интернет адрес https://www.philips.bg/a-w/privacy-notice.html, както и с условията за събиране и обработване на лични данни включително за целите на участието в Кампанията и че приема тези условия. Администратор на личните данни е Организаторът „Филипс България” ЕООД, с ЕИК 040448997, с адрес на управление в гр. София 1715, Бизнес Парк София №1, сграда 12Б, ет.3. По въпросите на защитата на личните данни и упражняване правата на субектите на данни участниците в Кампанията могат да се обръщат по всяко време към длъжностното лице по защита на личните данни – Силвия ван Ес, на следния имейл адрес: privacy@philips.com. Организаторът носи пълна отговорност за законосъобразното събиране и обработване на предоставените от участниците лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (“GDPR”). Включвайки се в настоящата Кампания, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (три имена, дата на раждане, телефон, и имейл) за цели, свързани с Кампанията, а именно: (i) администриране на Кампанията, комуникация с участниците, обявяване на спечелилите участници и за предоставяне на кода за отстъпка; (ii) изпълнението на фискалните и финансово-счетоводните задължения на Организатора. Данните ще бъдат обработвани въз основа на необходимостта от администратиране на участието, обявяване на спечелилите участници, изпълнението на задължението за  предаване на кода за отстъпкаи въз основа на съгласието и/или на законния интерес или необходимостта от изпълнение на правно задължение, като Правилата се приемат от субекта на данните. Приема се, че съгласието за обработване на лични данни е дадено от субекта на данни чрез регистрацията му в Кампанията.

 

Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, като всеки участник има право по всяко време да откаже предоставяне на личните си данни или да иска предоставените от него данни да бъдат заличени, с което участието му в Кампанията се преустановява.

С участието си в Кампанията участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на Кампанията, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Кампанията.

Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Кампанията от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

 

 

Всеки участник има право на достъп до обработваните лични данни и право да поиска от Организатора: коригиране на грешни/неактуални лични данни; изтриване на личните му данни; ограничаване на обработването на личните му данни; преносимост на личните му данни; може да възрази срещу обработването на личните му данни; да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване; информация за целите на обработването, категориите обработвани лични данни и лицата, пред които личните им данни е възможно да бъдат разкрити, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление или на имейл адрес privacy@philips.com, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Събраните в Кампанията лични данни ще бъдат унищожени в едномесечен срок след края ѝ. Личните данни на печелившите участници ще бъдат обработвани в сроковете по чл.38, ал.1, т.3 ДОПК, като за този срок ще бъдат запазени само тези лични данни, които са необходими съобразно закона.

При упражняване правата по предходната точка от страна на субект на данни (Участник в Кампанията) Организаторът може да поиска допълнителни доказателства от заявяващия правото с оглед установяване на самоличността му (процес на верификация), респективно на легитимността му да упражни правата си като субект на данни. Организаторът ще разгледа всяко писмено искане в срок от един месец, считано от получаване на искането за упражняване на правата на участника като субект на данни и установяването на неговота самоличност. Искането трябва да е направено по начин, ясно идентифициращ субекта на данни, като заедно с искането или допълнително следва да бъдат представени доказателствата, които да идентифицират участника. Искането трябва да съдържа най-малко следната информация:

 - трите имена на участника, имейл адрес и друга информация, която позволява идентифицирането на субекта на данните;

- данни за връзка с участника;

- данни на пълномощника, ако искането се подава от пълномощник. В този случай е необходимо да се приложи сканирано и нотариално завереното пълномощно;

- посочване на конкретното право, което участникът желае да упражни и описание на искането;

Всеки участник има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

 

Към договора за продажба, който се сключва между потребителя и „Teхнополис България ЕАД“, се прилагат съответните правила за защита на личните данни, публикувани на www.technopolis.bg