Условия на ползване

Условия на ползване

Условия на ползване

 

 1. Приемане на Условията на ползване
 2. Промяна на условията
 3. Правила за поверителност
 4. Освобождаване от отговорност
 5. Регистриране
 6. Потребители на Уебсайта
 7. Ограничение на отговорността
 8. Съдържание/софтуер на трети страни
 9. Авторски права и запазени марки
 10. Защитени права в Уебсайта
 11. Искове за нарушени авторски права в САЩ
 12. Осигуряване и освобождаване
 13. Изключване на сайта
 14. Продукти на Philips
 15. Декларация за защита от отговорност по Закона за реформа на частните спорове по ценни книжа от 1995 г.
 16. Разрешаване на спорове
 17. Делимост
 18. Липса на отказ от права
 19. Заглавия

Условия на ползване

 

Изложените по-долу Условия на ползване регламентират вашия достъп до този Уебсайт и неговото използване. Освен това може да има конкретни условия в сила за определено съдържание, данни, материали или информация, съдържаща се или предоставяна чрез този уебсайт (наричан по-нататък „Уебсайт“), и за определено съдържание (наричано по-нататък „Съдържанието“), данни, материали или информация, която можете да качвате, изпращате и/или публикувате на Уебсайта (наричани по-нататък „Потребителско съдържание“), или трансакции, осъществявани чрез този Уебсайт. Подобни конкретни условия могат да допълват настоящите Условия на ползване или – където и само доколкото е изрично посочено – да заместват настоящите Условия на ползване.

1. Приемане на Условията на ползване

 

Когато отваряте или използвате този Уебсайт, вие заявявате, че сте запознат и приемате настоящите Условията на ползване и всички други условия, съдържащи се или цитирани в настоящия документ, както и всички други условия, изложени на този Уебсайт. Ако НЕприемате тези условия, НЕ трябва да отваряте или използвате този Уебсайт.

2. Промяна на условията

 

Настоящите Условия на ползване могат да бъдат променяни от Philips по всяко време. Променените условия влизат в сила след тяхното публикуване. Можете да продължите да отваряте или използвате Уебсайта след тяхното публикуване, като се счита че сте се запознали и приели промените. Препоръчваме ви редовно да разглеждате всички съответни условия. Други уебсайтове на Philips може да имат свои условия на ползване, които се отнасят за тях.

 

Philips си запазва правото да преустановява работата, да прави промени или актуализации по Уебсайта или Съдържанието на Уебсайта по всяко време без предизвестие. Philips си запазва правото да ограничава, отказва или прекратява достъпа на всяко едно лице до Уебсайта или част от него, с незабавно влизане в сила, без предизвестие по всяко време и по всякакъв повод, изцяло по свое усмотрение.

3. Правила за поверителност

 

Личните данни, предоставяни или събирани чрез – или във връзка с – този Уебсайт, се използват само в съответствие с Правилата за поверителност на Philips, а настоящите Условия на ползване спазват Правилата за поверителност, публикувани на този Уебсайт.

4. Освобождаване от отговорност

 

ЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НАПРИМЕР ТЕКСТА, ИЗОБРАЖЕНИЯТА, ГРАФИКИТЕ, ВРЪЗКИТЕ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ) НА УЕБСАЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКИВА КАКВИТО СА БЕЗ ПРЕТЕНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО ИЛИ СВОЕВРЕМЕННОСТ. PHILIPS И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ, В МАКСИМАЛНО РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ЗА ВСЯКАКВИ ТВЪРДЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ. Както Philips, така и неговите филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели и доставчици не гарантират и не твърдят по никакъв начин, че (i) Уебсайтът ще отговаря на вашите изисквания, (ii) Уебсайтът ще работи без прекъсване, своевременно, сигурно или без грешки, или (iii) че резултатите, които биха могли да бъдат получени от използването на Уебсайта (включително всякаква информация и материали на този Уебсайт), ще бъдат правилни, пълни, точни, надеждни или по друг начин отговарящи на вашите изисквания.

 

Този Уебсайт е публичен. Не следва да имате никакви очаквания за поверителност по отношение на всякакво Потребителско съдържание, което евентуално изпращате към този Уебсайт. Не изпращайте тук поверителна информация.

 

Philips и неговите филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели и доставчици не носят отговорност за прекъсвания или пропуски в услугите за осигуряване на интернет, мрежи или хостинг и също така не гарантират, че Уебсайтът или услугите, които правят този Уебсайт достъпен, както и електронните съобщения, изпращани от Philips, не съдържат вируси или други вредни елементи.

 

Всяко изтегляне или друг вид получаване на материали чрез използването на този Уебсайт е изцяло на ваша отговорност и риск. Вие носите цялата отговорност за всякакви нанесени вреди на вашата компютърна система или загуба на данни, причинени от изтеглянето на такива материали.

5. Регистриране

 

Достъпът до определени части от Уебсайта и използването на определени функции или възможности на Уебсайта може да изисква от вас да се регистрирате като допринасяща страна. Регистрацията е безплатна.

 

Когато се регистрирате, трябва да изберете уникално потребителско име или „псевдоним“ и парола, като също така трябва да предоставите уникален, валиден, актуален и подлежащ на проверка имейл адрес. Дублирани потребителски имена и имейл адреси не се допускат, поради което, ако въведеното от вас име или адрес вече се използват, ще получите указание да изберете други. Ще ви изпратим имейл за потвърждение на регистрираните от вас данни. Ако изпращането на тази информация не успее да се осъществи по някаква причина, вашият достъп или използване на части, функции или възможности, изискващи такава регистрация, могат да бъдат отказани или прекратени. Своевременно трябва да актуализирате своята регистрация, за да бъде точна и актуална. Вие носите цялата отговорност за опазването на поверителността на вашата парола. Ние си запазваме правото да променим вашето потребителско име или да изтрием изпратеното от вас съдържание на Уебсайта, както и да откажем или отменим вашата регистрация, ако изберете потребителско име, което, изцяло по наше усмотрение, е нецензурно, неприлично, обидно или нередно по някакви други причини. Вие носите също така цялата отговорност за ограничаването на достъпа до вашия компютър или компютри. Вие се съгласявате да поемете отговорността за всички действия, извършени с вашия акаунт, потребителско име и/или парола, които се дължат на ваше поведение, бездействие или небрежност. Ако установите подозрително или неразрешено поведение с вашия акаунт, потребителско име и/или парола, се съгласявате незабавно да ни уведомите по имейл на адрес www.philips.bg/siteowner/index.page Ние имаме право, по свое усмотрение, да забраняваме регистриране от определени доставчици на имейл или интернет.

6. Потребители на Уебсайта

 

С изпращането на свое Потребителско съдържание на Уебсайта вие приемате, че материалите ще бъдат подходящи, конструктивни и съществени, както и че няма да съдържат елементи, които биха могли да бъдат неправомерни или неподходящи за публикуване по други причини, включително например елементи, които (1) биха могли да увредят доброто име или да ощетят друго лице или субект, (2) биха могли да причинят вреда на лице, имущество или по друг начин да увредят доброто име или да упражнят тормоз върху дадено лице или организация, (3) биха могли да нарушат законови права на дадено лице (включително правото на неприкосновеност или публичност), (4) са порнографски, нецензурни, оскверняващи, вулгарни, неприлични или заплашителни, (5) са осъдителни от културна, етническа или друга гледна точка, или (6) предлагат или насърчават извършването на неправомерни действия.

 

Трябва да положите достатъчно усилия за сканиране и отстраняване на вируси или други заразни или разрушителни елементи, преди да изпращате материали. Също така нямате право да предавате верижни писма, покани за участие във финансови пирамиди, анкети и оферти през Уебсайта. Също така нямате право да подправяте заглавните части или да манипулирате идентификаторите и други данни, за да укриете източника на дадено Съдържание и/или Потребителско съдържание, предавани през нашия Уебсайт, както и да манипулирате своето присъствие на Уебсайта. Нямате право да смущавате или нарушавате работата на нашите сайтове, сървъри или мрежи, както и да извършвате действия, подлагащи нашата инфраструктура на необосновано или диспропорционално високо натоварване.

 

Вие потвърждавате, заявявате и гарантирате, че Потребителското съдържание, изпращано на Уебсайта, не нарушава защитени или други права – например авторски права, запазени марки, патенти – или задължения за поверителност.

 

Вие приемате и се съгласявате, че всяка ваша идея, предоставена информация, дискусия или друго Потребителско съдържание, осигурено от вас в рамките на Уебсайта, което не е със защитени права върху интелектуална собственост, могат да бъдат използвани от всеки друг потребител на Уебсайта без възнаграждение или цитиране.

 

Вие предоставяте на Philips, неговите филиали, свързани дружества и партньори световно, неотменимо, безплатно, неизключително, подлежащо на преотдаване и прехвърляне право за използване, възпроизвеждане, изготвяне на производни продукти, разпространение, публично изпълнение, публично излагане, предаване и публикуване на Потребителско съдържание, осигурено от вас, на този Уебсайт или друг уебсайт на Philips, в други материали на Philips за маркетинг или връзки с обществеността, по всякакви канали.

 

Вие носите цялата отговорност за своето Потребителско съдържание и последиците от неговото поместване, изпращане и/или публикуване. Philips има право, но не и задължение да разглежда и контролира, преди и/или след изпращането на Потребителско съдържание. Независимо от това, вие приемате, че ние нямаме възможност да контролираме или разглеждаме цялото Потребителско съдържание. Без ограничение, Philips, неговите филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели и доставчици не носят и не могат да носят отговорност за точността, пълнотата, качеството или валидността на Потребителско съдържание, поместено от трети страни на Уебсайта.

 

Philips не подкрепя нито едно Потребителско съдържание или изразени в него мнение, препоръка или съвет и същевременно Philips изрично се освобождава от всякаква отговорност по отношение на Потребителско съдържание.

 

Philips има пълното право и възможност да променя и/или отстранява съобщения или друго Потребителско съдържание, които са осъдителни, неподходящи или по друг начин нарушават настоящите Условия на ползване, по всякакъв повод и по всяко време, без предизвестие или съгласие и изцяло по свое усмотрение. На всеки потребител, който счита, че изпратено Потребителско съдържание е осъдително или неподходящо, се препоръчва незабавно да се обърне към Philips по имейл на адрес www.philips.bg/siteowner/index.page След получаването на такова уведомление, ние ще положим достатъчно усилия да вземем считаните от нас за необходими мерки в достатъчно кратък срок. Тъй като този процес е ръчен, трябва да имате предвид, че е възможно да не успеем да отстраним или променим определено Потребителско съдържание незабавно.

7. Ограничение на отговорността

 

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ PHILIPS ИЛИ НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, ПРОИЗТЕКЛИ В ПОСЛЕДСТВИЕ, НАКАЗАТЕЛНИ, ОСОБЕНИ, ЕДНОКРАТНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ИЛИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ – ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С – ОТВАРЯНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОТВАРЯТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОРИ АКО НА PHILIPS Е БИЛА СЪОБЩЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБНИ ЩЕТИ, ОСВЕН ДОКОЛКОТО ПОДОБНИ ЩЕТИ НЕ СА ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗМАМА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ СТРАНА НА PHILIPS.

 

Ако живеете в страна или щат, които не допускат някое от горните изключения или ограничения на отговорността, както и някое от освобождаванията от гаранции в Раздел 4 по-горе, същите изключения или ограничения не важат за вас, но само доколкото такива изключения или ограничения са недопустими. В този случай същите изключения или ограничения важат в максимално допустимата от действащите закони степен.

8. Съдържание/софтуер на трети страни

 

Philips не носи никаква отговорност за Съдържанието на сайтове, притежавани от трети страни, свързани с Уебсайта чрез хипервръзка, независимо от това дали същата хипервръзка е предоставена от Уебсайта, или от трета страна в съответствие с Условията на ползване. Нито една връзка на нашия Уебсайт към друг сайт не следва да се тълкува като одобрение на другия сайт и също така не се дават оценки или гаранции за това доколко съдържанието на сайт, към който Уебсайтът евентуално съдържа връзка, е точно, своевременно или подходящо, за което и не поемаме никаква отговорност.

 

Всеки софтуер, който се предоставя за изтегляне от или чрез този Уебсайт, се лицензира при условията на съответно лицензно споразумение. Освен ако не е уредено по друг начин в съответното лицензно споразумение, софтуерът се предоставя за използване само от крайни потребители и всякакво последващо копиране, възпроизвеждане или разпространяване на софтуера изрично се забранява. АКО КЪМ СЪЩИЯ СОФТУЕР ИМА ГАРАНЦИИ, ТЕ ВАЖАТ САМО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНАТА В СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ СТЕПЕН. PHILIPS ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ТВЪРДЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА.

9. Авторски права и запазени марки

 

Всички авторски права и други защитени права върху Съдържание, предоставено от Philips, неговите свързани дружества, филиали и/или партньори, софтуера за експлоатация и публикуване на Уебсайта, изготвянето на данните на Уебсайта, както и подредбата на този Уебсайт, принадлежат на Koninklijke Philips N.V. и/или неговите партньори или лицензодатели. Всички права върху Съдържанието, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

 

PHILIPS е регистрирана запазена марка на Koninklijke Philips N.V.

 

PHILIPS и всички останали регистрирани запазени марки на Koninklijke Philips N.V. и неговите свързани дружества са важни активи на дружеството. Правомерното използване на тези запазени марки е важно и вие трябва да спазвате указанията на Philips, когато цитирате продуктите и услугите на нашето дружество. Повече информация можете да намерите на адрес www.ip.philips.com.

 

Използването и регистрирането на името PHILIPS е запазено изключително за нашето дружество. Нямате право да регистрирате или използвате име на дружество, юридическо наименование, търговско наименование, име на домейн, както и друго наименование, обозначение или описание, от което името на Philips, подобно име или име, включващо част от името на Philips, образува част, като също така не може да включва друга регистрирана запазена марка, собственост на Koninklijke Philips N.V.

10. Защитени права в Уебсайта

 

Този Уебсайт е публичен по своя характер и всяка изпратена на него информация се счита за неповерителна. Вие приемате, че изпращането на изобретения, включени във всякакъв вид Потребителско съдържание, предоставено от вас, се счита за „публикуване“ на същите изобретения по действащото патентно законодателство.

 

Вие приемате, че всяко изпратено и/или обсъждано Потребителско съдържание на Уебсайта е възможно да бъде защитено с патенти, авторски права, запазени марки или други права върху интелектуалната собственост на Philips, неговите филиали, свързани дружества, партньори или трети страни. Ако възнамерявате да се възползвате от идеи, предложения, решения или друго Потребителско съдържание, изпратени на Уебсайта, вие носите отговорността да получите съответните разрешения за използване на интелектуална собственост, преди да предприемете действия за такова възползване.

11. Искове за нарушени авторски права в САЩ

 

Ако установите или подозирате, че материали на този Уебсайт (включително, например материали, публикувани във Форума) са били използвани или копирани по начин, представляващ нарушаване на авторски права, уведомете определения за целта представител на Philips, посочен по-долу. Съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие на САЩ, U.S.C. Sec. 512(c)(3), вашето уведомление трябва да спазва следните изисквания:

 

 • Саморъчен или електронен подпис на носителя на авторските права или лице, упълномощено да действа от името на носителя на изключително право, за което е установено предполагаемо нарушение;
 • Посочване на защитеното с авторски права произведение, за чието нарушаване се претендира, или – ако повече от едно защитени с авторски права произведения на един сайт в интернет са включени в едно уведомление – представителен списък на същите произведения на този сайт;
 • Посочване на материала, за който се претендира, че нарушава или е предметът на действия, нарушаващи права, и който следва да бъде отстранен или към който достъпът следва да бъде забранен, с достатъчно информация, която да ни позволи да намерим материала;
 • Достатъчно информация, за да можем да кореспондираме с вас – например адрес, телефонен номер и – ако е наличен – адрес на електронна поща, на който можем да кореспондираме с вас;
 • Декларация от ваша страна, че добросъвестно считате, че използването на материала по описания в оплакването начин не е разрешено от носителя на авторските права, негов представител или закона;
 • Декларация, че информацията в уведомлението е точна и че вие сте носителят на авторските права или сте упълномощени да действате от името на носителя на изключително право, за което е установено предполагаемо нарушение, и че ви е известна наказателната отговорност за декларации с невярно съдържание.
 
Към определения представител за получаване на уведомления с претенции за нарушени авторски права може да се обърнете по следния начин:
 
По пощата: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands
 
По факс: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amsterdam
The Netherlands
+ 31 20 5977230
 
Горепосочените данни могат да се използват единствено за уведомяване на Philips за евентуални нарушения по ваши защитени с авторски права материали. Всички останали запитвания – например въпроси по продукти, заявки или проблеми, свързани с нередности по публикации и/или съдържание – няма да получат отговор по този канал.

12. Осигуряване и освобождаване

 

Вие приемате да осигурявате и предпазвате Philips, неговите филиали, свързани дружества, партньори и доставчици, както и всеки от техните съответни длъжностни лица, директори, служители, акционери, юридически представители, посредници и правоприемници, от и срещу всякакви щети, задължения, разходи и разноски (включително обосновани разходи за адвокатски, професионални услуги и разноски по съдебни дела), които са възникнали от публикуването, съдържанието или предаването на съобщение, данни, материал или друго Потребителско съдържание, изпратено от вас на Уебсайта, или от нарушение от ваша страна на настоящите Условия на ползване. В случай, че оплакване или заведено дело бъде предизвикано от съобщение или друго публикувано от вас Потребителско съдържание, Philips си запазва правото да разкрие както вашата самоличност, така и всяка друга информация за вас, с която Philips евентуално разполага.

 

Ако възникне спор между вас и един или повече потребители, вие освобождавате Philips, неговите филиали, свързани дружества, партньори и доставчици, както и всеки от техните съответни длъжностни лица, директори, служители, акционери, юридически представители, посредници и правоприемници, от искове, претенции и търсене на обезщетения (за действителни и произтекли в последствие щети) от всякакъв вид и естество, известни и неизвестни, произтичащи от – или по някакъв начин свързани с – такива спорове.

13. Изключване на сайта

 

Ние разполагаме с пълното право да изключваме Уебсайта или част от него по всякакъв повод, по всяко време, без предизвестие или съгласие. Ние не носим отговорност или задължение при неуспешно съхраняване или изтриване на Съдържание и/или Потребителско съдържание, изпратени на Уебсайта.

14. Продукти на Philips

 

Уебсайтът може да цитира конкретни продукти и услуги на Philips, които може да не се предлагат (свободно) в определена страна. Такъв вид цитиране не означава и не гарантира, че същите продукти или услуги ще се предлагат в определен момент в определена страна. Обърнете се към местното лице за служебна кореспонденция с Philips за допълнителна информация.

15. Декларация за защита от отговорност по Закона за реформа на частните спорове по ценни книжа от 1995 г.

 

TИнформацията на този уебсайт може да съдържа определени изявления с прогнозен характер по отношение на финансовото състояние, резултатите от дейността на Philips и определени планове и цели на Philips по отношение на същите. Предупреждаваме читателите, че нито едно изявление с прогнозен характер не представлява гаранция за бъдещите резултати и че действителните такива биха могли съществено да се различават от съдържащите се в изявленията с прогнозен характер. Някои примери за изявления с прогнозен характер са направените от нас изявления за нашата стратегия, очакван ръст на продажбите, бъдещи печалби и икономии преди лихви, данъчно облагане и амортизации, бъдещото развитие на нашата основна дейност, ползите от бъдещи придобивания и нашето капиталово състояние. Рисковете и несигурността са присъщи на изявленията с прогнозен характер, тъй като те се отнасят за бъдещи събития и обстоятелства, а редица фактори биха могли да доведат до това действителните резултати и ход на събитията съществено да се различават от изразените явно или неявно очаквания в такива изявления с прогнозен характер. Изявленията с прогнозен характер зависят например от вътрешните и световните икономически и делови условия, успешното осъществяване на нашата стратегия, нашата способност да откриваме, осъществяваме успешно и интегрираме в нашата дейност различни придобивания, потребителските предпочитания по отношение на нашите досегашни и нови продукти, нашата способност да разработваме и пласираме нови продукти, нашата способност да реализираме ползите от тази стратегия, политиката и действията на държавни и регулаторни органи, промени в законодателството и отражението на конкуренцията – редица от тези фактори са извън нашия контрол. Поради тази причина нашите действителни бъдещи резултати може съществено да се различават от плановете, целите и очакванията, заложени в подобни изявления с прогнозен характер. Допълнителни рискове и фактори са посочени в подаваните от нас документи пред Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (наричана по-нататък „SEC“), включително в последния ни Годишен отчет по формуляр 20-F, който е на разположение на уебсайта на SEC www.sec.gov. Всички изявления с прогнозен характер, направени от нас или от наше име, са валидни единствено към датата, на която са направени. Ние не предприемаме действия за актуализиране на изявления с прогнозен характер, за да отразим евентуално настъпили промени в изразените в тях очаквания, както и евентуално настъпили промени в събитията, условията или обстоятелствата, залегнали в основата на подобно изявление. Читателят обаче следва да направи справка с допълнителната информация, която сме предоставили или евентуално ще предоставим в подаваните от нас документи пред SEC.

16. Разрешаване на спорове

 

Настоящите Условия на ползване се регламентират и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс. Вие приемате неизключителната компетентност на съдилищата във Великобритания по всички спорове, искове или основания за съдебни дела, възникнали от – или във връзка с – настоящите Условия на ползване или вашето използване на този Уебсайт, включително всички спорове, свързани със съществуването или валидността на настоящите Условия на ползване, доколкото приемате да отнасяте същите спорове, искове или основания за съдебни дела изключително към съдилищата във Великобритания.

17. Делимост

 

Ако дадена разпоредба на настоящите Условия за ползване бъде счетена за невалидна или неприложима, същата невалидна или неприложима разпоредба ще бъде заменена с валидна и приложима разпоредба, отговаряща най-точно на намерението на първоначалната разпоредба, а останалите разпоредби продължават да действат.

18. Липса на отказ от права

 

Ако Philips не упражни някаква част от своите права по настоящите Условия на ползване, това в никакъв случай не представлява отказ от страна на Philips от негови права по настоящите Условия на ползване – както по отношение на минали, така и по отношение на бъдещи действия на дадено лице. Ако Philips получи средства или дадено лице разчита на действия от страна на Philips, това не следва да се счита за отказ от права по настоящите Условия на ползване. Единствено конкретен писмен отказ от права, подписан от упълномощен представител на Philips, има правна сила.

19. Заглавия

 

TЗаглавията на разделите в Условията на ползване са вмъкнати в текста само за удобство – те не представляват част от настоящия документ и не влияят по никакъв начин на смисъла или тълкуването на Условията на ползване.

 

Благодарим ви за участието в нашия Уебсайт.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.